Bezpieczne kasowanie informacji

Usuwanie danych z dysku przez „Przenieś do Kosza” i „Opróżnij Kosz” może dawać namiastkę pozbycia się danych. Każdy program do odzyskiwania danych poradzi sobie z taką metodą szybciej, niż zdążylibyśmy powiedzieć „nigdy nie posiadałem na dysku tych ściśle tajnych informacji„. Co jednak w przypadku, gdy chcemy wyrzucić pliki raz na zawsze?

Najprostszą (i jednocześnie bardzo skuteczną) metodą jest wielokrotne zamazanie fragmentu dysku, w którym znajdował się plik losowymi danymi. Im więcej razy nadpiszemy losowymi danymi dany obszar, tym trudniej będzie odzyskać z niego sensowne dane nie otrzymując w rezultacie kupy śmieci.

Tym razem algorytm w postaci funkcji w języku Delphi, razem z użyciem:

{$apptype console}

uses
 Windows, SysUtils,Classes;

const
 NFIN = '10Omni-004-003-n_u_6.bsl';
 NFOUT = 'Rezultat.txt';
 N = 20;

 { zwracana wartość: 0 - sukces, 1 - brak pliku do usunięcia }
 function EraseFile(FileName : string) : byte;
 var
  Src, Dst : File;
  Res : TextFile;
  BytesRead, BytesWrite : Integer;
  FullChunks : Integer;
  LastChunkSize : Integer;
  TotalBytes : Integer;
  Tot : Integer;
  Buff : array[0..1024] of Byte;
  i, j, k : integer;

  bufor : array[0..44] of char;
  nBuf : DWord;
  Autor : string;

 begin
  FullChunks := 0;
  LastChunkSize := 0;
  TotalBytes := 0;

  if (not FileExists(FileName)) then
  begin
   EraseFile := 1;
   Exit;
  end;

  {
   zczytanie rozmiaru pliku - ilość bloków 1024-bajtowych
   oraz rozmiaru ostatniego, mniejszego bloku
  }
  AssignFile(Src, FileName);
  try
   Reset(Src, 1);
   try
    repeat
     BlockRead(Src, Buff, 1024, BytesRead);
     TotalBytes := TotalBytes + BytesRead;
     LastChunkSize := BytesRead;
     Inc(FullChunks);
    until (BytesRead = 0) or (1024 <> BytesRead);
   finally
   end;
  finally
   CloseFile(Src);
  end;

  Tot := TotalBytes;
  Dec(FullChunks);

  { N - ilość zamazywań }
  for k := 1 to N do
  begin
   randomize;
   AssignFile(Dst, FileName);
   try
    ReWrite(Dst, 1);

    { zamazywanie pełnych, 1024-bajtowych bloków }
    for i := 1 to FullChunks do
    begin
     for j := 1 to 1024 do Buff[j] := random(255);
     BlockWrite(Dst, Buff, 1024, BytesWrite);
     TotalBytes := TotalBytes - BytesWrite;
    end;

    { zamazywanie ostatniego bloku }
    for i := 1 to LastChunkSize do Buff[i] := random(255);
    BlockWrite(Dst, Buff, LastChunkSize, BytesWrite);
    TotalBytes := TotalBytes - BytesWrite;
   finally
    CloseFile(Dst);
   end;
  end;

  { pobranie aktualnego usera }
  nBuf := length(bufor);
  if GetUserName(bufor, nBuf) then
   Autor := strpas(bufor)
  else
   Autor := 'Nieznany';

  DeleteFile(FileName);

  { uzupełnienie info o usuwaniu }
  AssignFile(Res, NFOUT);
  ReWrite(Res);
  WriteLn(Res, 'Pomyślnie wymazano dane z pliku: ', FileName);
  WriteLn(Res, 'Rozmiar wymazywanego pliku: ', Tot);
  WriteLn(Res, 'Data: ', DateToStr(date));
  WriteLn(Res, 'Użytkownik: ', Autor);
  CloseFile(Res);
  EraseFile := 0;
 end;

var
 res : byte;

begin
 res := EraseFile(NFIN);
 writeln(res);
 readln;
end.

Algorytm przydatny w przypadku np. prawnej konieczności kasowania danych osobowych.

Be Sociable, Share!
czoper opublikowano dnia 2010-5-18 Kategoria: Programowanie | Tagi:,

Zostaw odpowiedź

(Ctrl + Enter)