Graf sceny

Kolejną ze struktur danych, jakie przydadzą się podczas tworzenia gry, jest graf sceny. Graf sceny będzie grafem dość specyficznym (acyklicznym i spójnym), co w teorii sprowadzi go do drzewa.

Zielonym do.. dołu.

Drzewa w informatyce rosną w dół. Korzeń znajduje się u szczytu, kolejne gałęzie, węzły (wierzchołki posiadające dzieci) i liście (wierzchołki, nie posiadające dzieci) są umieszczane niżej.

Przykładowe drzewo binarne (takie, w którym każdy wierzchołek może mieć co najwyżej dwoje dzieci) jest przedstawione na rysunku (źródło: Wikipedia).

Koncepcja

Drzewo (bądź graf sceny, będę używał tych określeń zamiennie) posłuży do zorganizowania hierarchii sceny. Każdy z wierzchołków będzie obiektem klasy dziedziczącej po abstrakcyjnej klasie GraphNode.

Będzie ona przechowywać macierz świata dla danego wierzchołka, listę jego dzieci, oraz informację o rodzicu. Pozwoli również na uaktualnienie stanu wierzchołka oraz narysowanie jego zawartości (przy obu metodach skorzystamy z polimorfizmu).

Węzeł (wierzchołek)

Klasa węzła przedstawia się następująco:

public class GraphNode
{
  #region Variables
  private readonly Dictionary<string, GraphNode> children;
  protected Matrix world;
  protected GraphNode parent;
  protected bool Visible;
  public string Name { get; set; }
  public GraphNode Parent { get { return parent; } }
  #endregion

  public GraphNode this[string name]
  {
    get
    {
      if (children.ContainsKey(name))
        return children[name];

      foreach (GraphNode node in children.Values)
      {
        GraphNode res = node[name];
        if (res != null)
          return res;
      }
      return null;
    }
  }

  public GraphNode()
  {
    parent = null;
    children = new Dictionary<string, GraphNode>();
    world = Matrix.Identity;
    Visible = true;
  }

  public void AddChild(GraphNode child)
  {
    child.parent = this;
    if (children.ContainsKey(child.Name))
      return;
    children.Add(child.Name, child);
  }

  public void RemoveChild(GraphNode child)
  {
    children.Remove(child.Name);
  }

  public virtual void Update(GameTime gameTime)
  {
    foreach (GraphNode child in children.Values)
      child.Update(gameTime);
  }

  public virtual void Draw(GameTime gameTime, Matrix _world)
  {
    foreach (GraphNode child in children.Values)
    {
      if (!child.Visible)
        continue;

      child.Draw(gameTime, _world);
    }
  }
}

Kilka wyjaśnień na temat zorganizowania klasy:

 • Każdy węzeł ma swoją nazwę, pozwoli to na odwoływanie się do konkretnego węzła przez odwołanie tylko do korzenia.
 • Ze względu na poprzedni punkt, można użyć słownika do przechowywania listy dzieci – to implikuje metody do dodawania i usuwania dzieci.
 • Rodzic (pole parent) jest równe null tylko dla korzenia drzewa.
 • metody Draw oraz Update są oznaczone jako virtual – będziemy je nadpisywać w klasach pochodnych.

Klasy pochodne będą reprezentować model oraz transformację względem rodzica. Pozwoli to na intuicyjne poruszanie się po grafie.

Węzeł reprezentujący model

Klasa ta jest mało złożona:

public class ModelNode : GraphNode
{
  #region Variables
  private MyModel geometry;
  #endregion

  public MyModel Geometry
  {
    get { return geometry; }
    set { geometry = value; }
  }

  public ModelNode(MyModel geometry)
  {
    this.geometry = geometry;
  }

  public override void Draw(GameTime gameTime, Matrix _world, Matrix view, Matrix projection)
  {
    geometry.Draw(_world, view, projection);
    base.Draw(gameTime, _world, view, projection);
  }
}

Nadpisaliśmy tu tylko metodę odpowiedzialną za odrysowanie siatki.

Węzeł reprezentujący transformację

Kod mówi sam za siebie – uaktualniana jest macierz świata.

public class TransformationNode : GraphNode
{
  public TransformationNode(Matrix transformation)
  {
    world = transformation;
  }

  public void Apply(Matrix transformation)
  {
    world *= transformation;
  }

  public Quaternion Rotation
  {
    get
    {
      Quaternion rotation;
      Vector3 scale;
      Vector3 translation;
      world.Decompose(out scale, out rotation, out translation);
      return rotation;
    }
  }

  public Vector3 Translation
  {
    get
    {
      Quaternion rotation;
      Vector3 scale;
      Vector3 translation;
      world.Decompose(out scale, out rotation, out translation);
      return translation;
    }
  }

  public Matrix Transformation
  {
    get { return world; }
    set { world = value; }
  }

  public override void Draw(GameTime gameTime, Matrix _world, Matrix view, Matrix projection)
  {
    Matrix tmp = _world * world;
    base.Draw(gameTime, tmp, view, projection);
  }
}

Przykład zastosowania

Modelowym przykładem zastosowania grafu sceny jest Układ Słoneczny. Planety krążą wokół Słońca (każda z różną prędkością), dodatkowo każda z nich obraca się wokół własnej osi (każda z nich z różną prędkością), dodatkowo wokół nich krążą satelity (księżyce), które również się obracają.. ufff… sporo tego -> uporządkujmy to. Najpierw rysunek powered by MS Paint:

Prostokąty reprezentują węzły zawierające model do narysowania, okręgi – transformacje. Poszczególne transformacje przedstawiają się następująco („I” to przekształcenie identycznościowe – macierz jednostkowa) :

 1. Rotacja wokół osi Z (skierowanej w górę układu współrzędnych) – rotacja Marsa wokół własnej osi.
 2. Translacja wzdłuż osi X o odległość Marsa od Słońca.
 3. Rotacja wokół osi Z – rotacja Marsa wokół Słońca.
 4. Rotacja wokół osi Z (skierowanej w górę układu współrzędnych) – rotacja Ziemi wokół własnej osi.
 5. Translacja wzdłuż osi X o odległość Ziemi od Słońca.
 6. Rotacja wokół osi Z – rotacja Ziemi wokół Słońca.
 7. itd. itd. itd.

Jak będzie wyglądało rysowanie sceny?

 1. Zaczynamy od korzenia (transformacja: macierz jednostkowa)
 2. Wywołujemy Draw dla pierwszego dziecka (niech będzie to transformacja 1); macierz świata = rotacja wokół Z
 3. Wywołujemy Draw dla pierwszego (i, jak się okazuje, jedynego) dziecka węzła z 2) – macierz świata = rotacja wokół Z * translacja
 4. Wywołujemy Draw dalej dla dziecka; macierz świata = rotacja wokół Z * translacja * rotacja wokół Z
 5. Wywołujemy Draw dla modelu Marsa, ustawiamy odpowiednią macierz świata (ustawiającą model planety w dobre położenie) i rysujemy model, voila!
 6. Wracamy z przechodzeniem drzewa do korzenia (ponieważ węzeł z modelem Marsa jest liściem); macierz świata = macierz jednostkowa
 7. Wywołujemy Draw dla kolejnego dziecka (transformacja 4); macierz świata = rotacja Ziemi wokół osi Z
 8. itd. itd.

Jako, że transformacje są przechowywane względem rodzica (analogia do budowy modelu), transformujemy je do układu globalnego przez kolejne mnożenia macierzy. W ten sposób możemy intuicyjnie zbudować nawet dość skomplikowaną scenę.

Podsumowanie i możliwości rozszerzeń

Przedstawiony graf sceny służy jedynie do odpowiedniego rozmieszczenia obiektów na potrzeby rysowania. Jako rozszerzenie można zamknąć scenę w jakąś strukturę danych do hierarchicznego podziału przestrzeni (np. Octree) aby usprawnić liczenie kolizji między obiektami, lub łatwo eliminować je z rysowania przeprowadzając wstępne testy widoczności obiektu. Ale to już materiał na jedno z innych spotkań.

Be Sociable, Share!
czoper opublikowano dnia 2010-10-7 Kategoria: Daj się poznać, Programowanie, Theme Festival | Tagi:, , ,

Odpowiedzi: 2 Zostaw komentarz

 1. #2czoper @ 2010-10-8 08:02

  Celów jest kilka:
  1) Edukacyjny – pokazanie zastosowania grafu sceny, idei oddzielnej transformacji każdego modelu, na optymalizacje zawsze jest czas później.
  2) Dobranie się do każdej składowej transformacji (rotacja, translacja) oddzielnie (co też poniekąd łączy się z punktem pierwszym).
  3) Kod i koncepcja, które tu przestawiłem to tylko baza do dalszych prac. Zauważ, że węzeł reprezentujący transformację ma właściwości Rotation i Translation – na etapie budowania (edycji) sceny można zrobić większe drzewo, potem złożyć ciąg transformacji w jedną, kod nie będzie musiał być zmieniany (tak robię w tym momencie).

 2. #1Xion @ 2010-10-8 07:49

  Jaki cel przyświeca oddzieleniu transformacji od obiektu? Wystarczy przecież złożyć wszystkie transformacje na ścieżce w drzewie między dwoma obiektami i wynik umieścić w węźle z drugim obiektem dla tego samego efektu, mniejszego rozmiaru drzewa i mniejszej ilości mnożeń macierzy potrzebnych do renderowania.

Zostaw odpowiedź

(Ctrl + Enter)